เธเธฅเธฑเธšเธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ
 
   ประวัติหน่วยงาน
 
เธชเธ .เน€เธ™เธดเธ™เธเธธเนˆเธก
 

ประวัติสถานีตำรวจภูธรเนินกุ่ม

       
                 สถานีตำรวจภูธรเนินกุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก จัดสร้างตามโครงการ จัดตั้งสถานีตำรวจ  ของกรมตำรวจ 
โดยขอความร่วมมือจาก “ยูซ่อม” เมื่อประมาณปี  2512 

ซึ่งนายชัยสิทธิ์ – นางตี่  บางปา  ราษฎรบ้านเลขที่ 183/7 หมู่ 9 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่ 50.6 ตารางวา

ให้แก่ทางราชการ  ที่ดินตั้งอยู่ในย่านชุมชนเป็นศูนย์กลางหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองกรด,บ้านดงหมี,บ้านเนินกุ่ม,บ้านสันติบันเทิง,บ้านวัดใหม่ไพรมณี
,บ้านดงแขวนและบ้านโคกสนั่น  ที่ดินดังกล่าวขึ้นทะเบียนราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขที่ 34778 ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค. 6403/4840
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2513 สถานีตำรวจภูธรเนินกุ่ม ตั้งอยู่ติดถนนสายบางกระทุ่ม-สันติบันเทิง  เชื่อมติดกับ ถนนสายพิษณุโลก –
เขาทราย  มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล  คือ ตำบลเนินกุ่ม และตำบลวัดตายม  ตำบลเนินกุ่ม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลก ระยะทาง 55 กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรบางกระทุ่ม ระยะทาง 19 กิโลเมตร
 

สถานภาพทั่วไป

   สถานีตำรวจภูธรเนินกุ่ม ได้ขอตั้งตามหลักเกณฑ์เป็นสถานีตำรวจภูธรตำบล ตามหนังสือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกระทุ่ม ที่ พล 54/407 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2521 
จนได้เปิดสถานีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ให้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาได้ ต่อมาปี พ..2537 ได้รับมอบที่ดินเพิ่มจากนางตี่ บางปา  อีกครั้งจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 8.6 ตารางวา
โดยที่ดินทั้งสองแปลง  ได้ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ 
 
พื้นที่และประชากร
  
เนื้อที่ทั้งหมด  93 ตารางกิโลเมตร เป็นเทศบาลทั้งสองตำบล มีหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้าน

พื้นที่ตำบลเนินกุ่ม  มีเนื้อที่ 60 ตารางกิโลเมตร มี 11 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน 2,351 ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด จำนวน 8,974 คน  เป็นชาย 4,364 คน  เป็นหญิง 4,610 คน

 

พื้นที่ตำบลวัดตายม  มีเนื้อที่ 33 ตารางกิโลเมตร  มี 8 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน 1,330 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมดจำนวน 5,276 คน  เป็นชาย 2,590 คน  เป็นหญิง 2,686 คน

 
 


 
สถานีตำรวจภูธรเนินกุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทร 0-5539-6055